Fiskebåten Edit KN18 Karlshamn

Edit-tillbaka i sin ungdoms vatten

Väggaslipen i Karlshamn ett minne blott

                                                                                                                                          

 /vaggaslipen-ny_redigerad-1.jpg

Slipen i Väggahamnen
Överlämnades av Karlshamns kommun den 1 januari 2020                               Kulturföreningen Edits Vänner blev uppsagda den 15 maj 2020           

 

Kapaciteten är upp till 100 ton  .

Slipen ägs av Karlshamns Kommun men drivs av 

Kulturföreningen Edits Vänner

Slipen finns på östra sidan av Vägga fiskehamn.

Där har sliptagits alla sorters fartyg, fiskebåtar, statsfartyg, lotsbåtar, bogserbåtar

och fritidsbåtar och står öppen för alla som har behov av slip.

 

https://youtu.be/Mti1fjdhz6o

Film med Evald Karlsson,vid Vägga slipen.(klicka på länken)

Kontakt:

 Johan Rylander   0768 07 04 78

Tonni Johansson  0733 80 55 30

Bengt Svensson   0706 31 99 61    

 

 

Latitud: N 56º 09.25
Longitud: E 14º 53.09

(Vägga Fiskehamnsförening)

 

Avgifter

Kontakta för beställning och prisuppgifter

Johan Rylander   0768 07 04 78

Tonni Johansson  0733 80 55 30

Bengt Svensson   0706 31 99 61    

 

 

Observera att för slipen gäller följande:

 

  1. Haverist är prioriterad om slipliggande fartyg kan sjösättas utan risk.

  2. Båtens besättning/ägare skall bistå vid upptagning och sjösättning.

  3. Slipägaren och dess personal friskriver sig från allt ansvar under tiden

slipen brukas av hyresgästen och denne skall ha giltig ansvars- och sak-

försäkring som täcker skador på egna fartyget såväl som skadestånds-

anspråk som kan riktas mot denne.

 

Reportage och filminslag om nyrenoverade Vägga-slipen i Sydöstran/BLT ,klicka på länken nedan./31 oktober 2013. 

http://www.sydostran.se/karlshamn/nyrenoverad-slip-i-vaggahamnen/ Protokoll fört vid Kulturföreningen Edit:s vänner:s årsmöte den 27/3 2018. §1 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. Ordf. Leif Brorsson öppnade mötet med att hälsa ett 20-tal personer välkomna till föreningens första årsmöte samtidigt som årsmötets utlysande godkändes. §2 Fastställande av föredragningslista. Förslag att föredragningslistan godkändes. Beslut: enligt förslag. §3 Val av Ordförande och sekreterare för årsmötet. Förslag: Ordf. Leif Brorsson samt sek. Bengt Svensson. Beslut: Enligt förslag. §4. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll tillika rösträknare då så krävs. Förslag: Lars Bäckström samt Stefan Edwards. Beslut: Enligt förslag

§5 Föredragning av styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelse. Inget att redovisa. §6 Fastställande av resultat och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till vinst eller förlustdispositioner. Kassör Tonni Johansson: Föreningen fick vid sitt bildande och övertagande av Edit ca: 70 tkr med från Fiskhamnsföreningen, ytterligare en summa kommer att överlåtas då Fiskhamnsföreningen avvecklas under sommaren §7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Beslut: Inga beslut i frågan eftersom ingen verksamhet bedrivits under förevarande år. §8 Fastställande av avgifter. Förslag på medlemsavgift 100:-/medlem. Beslut: Enligt förslag. §9 Val : Ordförande för en tid av ett (1) år. Förslag: Johan Rylander Kassör för en tid av två år. Förslag: Tonni Johansson. Sekreterare för en tid av ett (1) år. Förslag; Bengt Svensson. En ledamot för en tid av två år. Förslag: Krister Nilsson En ledamot för en tid av ett år. Förslag: Johnny Bram. Beslut: Enligt samtliga förslag. §10 Val av två revisorer för en tid av ett respektive två år: Förslag: Stellan Bengtsson för två år samt Hans Wikingsson för en tid av ett år. Beslut: Enligt förslag. §11 Val av valberedning 2 personer för en tid av ett respektive två år. Förslag: Hans Nilsson för en tid av två år samt Bengt Andersson för en tid av ett år. Beslut: Enligt förslag. Till firmatecknare utses var för sig, kassör Tonni Johansson samt sekreterare Bengt Svensson.

§12 Övriga frågor/ärenden. Tonni rapporterar om sommarens planerade aktiviteter som består i en hel del inbokade körningar med allt från bröllop till kulturdagar på skilda platser i Blekinge skärgården. Glädjande är också att det finns idag ett flertal personer som är behöriga att framför Edit i vår fina skärgård. Samtidigt som föreningen hälsar alla intresserade att bli medlemmar. §13 Mötets avslutning. Mötet avslutat kl 20,15.

Vid protokollet:

……………………………….. Sek. Bengt Svensson

Justeras:

…………………………….. Ordf.Leif Brorsson

…………………………….. ………………………………… Lars Bäckström Stefan Edwards